неділя, 10 листопада 2019 р.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ (ТВОРІВ ТА ПЕРЕКАЗІВ). ВИДИ ПОМИЛОК

РІВНІ

 БАЛИ

Помилки

за  зміст (З)

         ГРАМОТНІСТЬ  

І + V
Л + Г + Ст.

  І

1

      Окремі  речення

15 — 16, >

9 — 10

2
Окремі  фрагменти
13 — 14

3
Менше  ½  норми
11 — 12

  ІІ

4
7
9 — 10

7 — 8

5
6
7 — 8

6
5
5 — 6

 ІІІ

7
4
4

5 — 6

8
3
3

9
2
1 + 1 (негр.)
ІV
10
1
1
3

11
1 (негр.)
2

12
1
Негрубі  помилки,  повторювані  й  однотипні
У  підрахунку  помилок:
2  негрубі  вважати  за  одну  помилку;
повторювані — за  одну;
однотипні — на  одне  правило,  але  в  різних  словах — різні  помилки;
5  виправлень — 1  помилка.
План — не  враховується.
Для  творів.  Якщо  обсяг  твору  значно  перевищує  середній,  то  +  1 бал  (або  — 1 бал).
Оцінюючи  письмові  роботи  (перекази,  твори),  враховують  наявність:
1)                      орфографічних  та  пунктуаційних  помилок,  які  підраховуються  сумарно,  без  диференціації  (перша  позиція);
2)                      лексичних, граматичних  і  стилістичних  помилок  (друга  позиція).
Загальну  оцінку  за  мовне  оформлення  (МО)  виводять  таким  чином:  до  бала  за  орфографію  та  пунктуацію  додають  бал,  якого  заслуговує  робота  за кількістю  лексичних,  граматичних  і  стилістичних  помилок,  одержана  сума  ділиться  на  2:
    МО — 3  —  5 : 8 б.    (8 + 8): 2 = 8 б.
  І +V      Л+Г+Ст.
  Під  час  виведення  єдиної  оцінки  за  письмову  роботу  до  кількості  балів,  набраних  за  зміст  переказу  чи  твору,  додається  кількість  балів  за  мовне  оформлення  і  їхня  сума  ділиться  на  2:
З — 2: 9 б.      МО — 4 + 6: 7 б.      (9+7): 2 = 8 б.
  При  цьому  якщо  частка  не  є  цілим  числом,  вона  закруглюється  в  бік  більшого  числа.
Остаточний вигляд запису: З — 2 : 9 б.      МО — 3 — 5 : 8 б.    9 б.
ВИДИ ПОМИЛОК
1. ЛЕКСИЧНІ ПОМИЛКИ
До групи лексичних помилок відносять недоліки мовлення, пов’язані з використанням слів і фразеологічних зворотів, які не відповідають нормам літературної мови.
До типових лексичних вад тексту відносять такі:
1)   стилістично немотивована тавтологія – повтор слова, спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях: Школярам доручили прибрати шкільний двір;
2) стилістично немотивований плеоназм – дублювання значення у двох словах: Кожному гостеві нашого закладу подарували пам’ятний сувенір;
3)  стилістично немотивоване багатослів’я – уживання зайвих слів: Похід князя Ігоря на половців відбувся у квітні місяці;
4) уживання слів у невластивому значенні: Молоко дуже корисливе для дитячого організмуЯ рахую, що…вірні рішеннязадати запитання;
5)  порушення сполучуваності слів, часто засноване на інтерференційних явищах: Ми зайняли перше місце на конкурсі;
6)  уживання слів, не властивих літературній українській мові (немотивовані діалектизми, полонізми, росіянізми): Треба приймати участь у різних міроприємствах;
7)  уживання слів, не властивих зображуваній епосі: Солдати князя Ігоря були відважними;
8)   некоректне вживання фразеологізмів: Я і природа – це дві сторони медальйона.
2.   ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ
До групи граматичних помилок зараховують морфемні, словотвірні, морфологічні й синтаксичні порушення.
 До типових граматичних помилок відносять такі:
1)   мофремні й словотвірні – помилки, спричинені:
а) уживанням нетипових для української мови (малопродуктивних, що витісняються іншими продуктивними засобами, чи зовсім не властивих мовній системі) словотворчих засобів, найчастіше суфіксів: атомщикинепередбачувальніпоставщиків, датчанин;
б) порушенням закономірностей поєднання твірної основи й словотворчого засобу в похідному слові: подмінять, двохтрубне.
2)  морфологічні – помилки, що спричинені невідповідністю формального вираження якогось із граматичних значень тієї чи тієї повнозначної (самостійної) частини мови – роду, числа, відмінка, ступеня порівняння, особи, часу, способу, стану, виду.
3) синтаксичні – помилки, що спричинені незабезпеченням передбаченої граматичним ладом української мови побудови конструкцій (словосполучень, речень, надфразних єдностей) відповідно до усталених моделей синтаксичних зв’язків і відношень. Залежно від складності конструкції можуть бути виділені помилки на рівні:
3.  СТИЛІСТИЧНІ ПОМИЛКИ
До стилістичних помилок належать випадки недоцільного вживання оцінно-емоційно-експресивно забарвлених мовних засобів різних рівнів мовної системи.
До типових граматичних помилок відносять такі:
1)  уживання слів, властивих одному стилю, у тексті іншого: Професор далі балакав про фонетичні особливості староукраїнської мови.
2)   уживання мовних штампів (кальок, кліше): Червоною ниткою через усю поему проходить думка про об’єднання руських князів для захисту батьківщини.
3)  нагромадження в одному реченні слів, що належать до тієї самої частини мови: У цій статті розповідь про навчання учнів шкіл Львова в давнину.